PLANET YOUTH
KAS YRA „PLANET YOUTH“?

„Planet Youth“ – tarptautinis pirminės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos modelis, kurį sukūrė Islandijos socialinių tyrimų ir analizės centras.

Jo tikslas – sumažinti jaunų žmonių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir kurti sveiką aplinką pozityviam jauno žmogaus vystymuisi, dėmesį skiriant keturioms pagrindinėms gyvenimo sritims: šeimai, bendraamžiams, mokyklai ir laisvalaikiui.

Pirminė prevencija - problemų sprendimas prieš joms atsirandant. Kitaip sakant, svarbu nukreipti jaunus žmones nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo į kitas veiklas, gerinant jų santykius, keičiant gyvenimo būdą ir užtikrinant saugią aplinką

KODĖL „PLANET YOUTH“?

„Planet Youth“ - islandų prevencijos metodų visuma, taikoma daugiau nei 20 m. ir šiuo metu įgyvendinama 32 šalyse bei 5 žemynuose. Šis modelis sukurtas 1998 m., kai Islandijos jaunimas pateko tarp daugiausiai psichoaktyviąsias medžiagas vartojančių paauglių Europoje (Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimo Europos mokyklose (ESPAD duomenys, 1998). Ilgalaikė ir nuosekli prevencijos taikymo praktika padėjo Islandijai pasiekti puikių rezultatų - šiuo metu Islandija yra tarp šalių, kuriose psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas yra vienas mažiausių Europoje (ESPAD, 2015).

Įgyvendinant „Planet Youth“ modelį, taikomas visos populiacijos aprėpties metodas - dėmesys skiriamas visiems jauniems žmonėms, o ne tik specifinėms ar pažeidžiamoms grupėms.

„Planet Youth“ sėkmės principai
Įrodymai

Įtraukti ir įgalinti bendruomenės narius priimti praktinius sprendimus, naudojantis naujausiais vietos duomenimis ir jų vertinimu.

Bendruomenė

Akcentuoti bendruomenės veiksmus ir įtraukti mokyklas kaip bendruomenės centrą, kurio svarbiausias tikslas – stiprinti vaikų ir paauglių sveikatą, mokymąsi ir visavertį gyvenime.

Dialogas

Įtraukti skirtingose srityse dirbančius specialistus, politikos formuotojus, vykdytojus ir bendruomenės narius, kurie sprendžia su jaunimu susijusius klausimus.

„Planet Youth“ modelio veiklos pagrįstos realiais duomenimis.
1
Atliekami tyrimai ir surenkama informacija apie esamą psichoaktyviųjų medžiagų situaciją ir kt. aspektus (plačiau apie tai - Duomenų svarba).
2
Vadovaujantis duomenimis, parenkamos ir taikomos prevencijos priemonės.
Mokslu grįsta prevencija „Planet Youth“ siekia pakeisti jaunų žmonių elgesį, susijusį su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, tad būtina suprasti ir sutelkti dėmesį į tai lemiančius rizikos ir apsauginius veiksnius. Šie veiksniai yra nustatomi atliekant tyrimus.
Rizikos veiksniai Apsauginiai veiksniai
Biologinės, psichologinės, šeimos, bendruomenės ar kultūros ypatybės, susijusios su didesne tikimybe vartoti psichoaktyviąsias medžiagas. Pavyzdžiui, prasti santykiai su artimaisiais, neprižiūrimas laisvalaikis, pamokų praleidinėjimas, bendraamžių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, buvimas vėlyvu paros metu lauke ir kt. Veiksniai, kurie mažina rizikos veiksnio poveikį. Pavyzdžiui, laisvalaikis praleistas su tėvais, įsitraukimas į popamokinę veiklą, suaugusiųjų palaikymas mokykloje, pozityvus ryšys su bendraamžiais, motyvacija mokytis, saugumo jausmas ir kt.
Pagal šį modelį, pasitelkiant 4-ias jaunimo gyvenimo sritis bendruomenėse, įgyvendinamos įvairios pirmine prevencija grįstos intervencijos.
„Planet Youth“ įgyvendinimas Vilniuje
Jaunimo psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos modelis „Planet Youth“ Vilniaus mieste pradėtas įgyvendinti 2020 m. rudenį Vilniaus miesto savivaldybei bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru bei Islandijos socialinių tyrimų ir analizės centru (Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA).
„PLANET YOUTH“ MODELIO DIEGIMAS

Visapusiškas modelio diegimas apima daug tarpusavyje susijusių sričių: stebėsenos vykdymą, intervencijų taikymą mokyklose ir bendruomenėse, sporto, sveikatinimo, šeimų laisvalaikio veiklų ir infrastruktūros gerinimą. Taip siekiama ne tik išvengti ar sumažinti jaunų žmonių įsitraukimą į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, bet ir padidinti jų užimtumą, sudaryti galimybes įsitraukti į prasmingą veiklą bei sustiprinti sveikatą, santykius, aplinką, bendruomenės ryšį.

Vienas iš modelio įgyvendinimo sėkmę lemiančių veiksnių – koordinavimo grupės.

Koordinavimo grupės, susideda iš įvairių specialistų, dirbančių su sveikatos, švietimo, jaunimo klausimais, psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos ir kontrolės srityse ir pan., sukūrimas. Pagrindinis šių tikslas – numatyti bei patvirtinti „Planet Youth“ modelio strateginę kryptį Vilniaus mieste, remti modelio įgyvendinime dalyvaujančias Vilniaus miesto bendruomenes (seniūnijas), stebėti proceso įgyvendinimą bei užtikrinti, kad jis būtų atliekamas nuosekliai ir atitiktų „Planet Youth“ modelio diegimo principus. Taip pat viešinti modelio įgyvendinimo veiklas ir rezultatus politiniame, valstybinių įstaigų bei organizacijų lygmenyse.

Siektini rezultatai
1
Sumažinti jaunų žmonių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir padidinti jų kryptingą užimtumą, sudaryti galimybes įsitraukti į prasmingą veiklą bei sustiprinti sveikatą, santykius, aplinką ir bendruomenės ryšį.
2
Trumpalaikėje perspektyvoje: įvertintas moksleivių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas bei jų ryšiai su artima aplinka: atliktas savivaldybėje diegiamų priemonių psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos ir paklausos mažinimui bei pirminei prevencijai skiriamų resursų įvertinimas; sukurta infrastruktūra, skirta tikslingam jaunimo įtraukimui į siūlomus laisvalaikio užsiėmimus; sukurti bendruomeniniai ryšiai; moksleivių tėvų tarpusavio ryšių didinimas bei įsitraukimas į modelio veiklas.
3
Ilgalaikėje perspektyvoje gerėjanti infrastruktūra, stiprėjantys bendruomeniniai ryšiai, sveikų santykių tarp jaunimo bei jų gyvenime dalyvaujančių suaugusiųjų (tėvų, mokytojų, trenerių) puoselėjimas, įvairių sektorių įsitraukimas, mažėjantis psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas tarp jaunimo, mažėjanti psichoaktyviųjų medžiagų pasiūla ir paklausa savivaldybėje.
Tyrimų rezultatai Vilniuje
Apklausa apima tokias svarbias jaunimo gyvenimo sritis kaip:
psichikos sveikata
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas
gyvenimo būdas ir laisvalaikio praleidimas
mokslai ir mokykla
vietos bendruomenės ryšiai
tėvai ir šeima
vertybės ir požiūriai
bendraamžių grupė

10-tų (II gimnazijos) klasių mokinių tyrimas suteikia galimybę suprasti, kurie faktoriai ir kaip prisideda prie jaunų žmonių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo įpročių bei kokius pokyčius reikėtų inicijuoti šioje srityje. Išskirtinis dėmesys šiame procese skiriamas tėvų, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojų, vietos bendruomenės narių vaidmeniui, siekiant mažinti vartojimo riziką ir stiprinti tai, kas paauglius motyvuoja elgtis pozityviai.

Vadovaujantis atliktų tyrimų duomenimis, atrinktose miesto bendruomenėse yra numatomos ir vykdomos prevencinės veiklos, kurias vykdant jaunimas nukreipiamas nuo alkoholio ir narkotikų vartojimo, dėmesį skiriant jų santykiams, laisvalaikiui, gyvensenai, aplinkai bei gerovės kūrimui.

Po tyrimų parengiamos seniūnijų ir atskirų mokyklų ataskaitos, kurios yra svarbios siekiant įtraukti bendruomenes į prevencinių veiklų įgyvendinimą. Šių ataskaitų pagrindu yra nustatomi rizikos ir apsauginiai veiksniai, į kuriuos reaguodamos visuos suinteresuotosios šalys prisideda prie prevencinių veiklų planavimo ir įgyvendinimo proceso.

Duomenų svarba
„Planet Youth“ modelis pagrįstas aiškia duomenų rinkimo, apdorojimo, sklaidos ir planuojamų veiksmų sistema:
1. DUOMENŲ RINKIMAS
Kas dvejus metus Vilniaus mieste apklausiami 10-ų (II gimnazijos) kl. moksleiviai.
2. DUOMENŲ ANALIZĖ
Pateikiama išsami rezultatų analizė apie jaunuolių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą bei 4 artimiausių aplinkų įtaką vartojimui.
3. REZULTATŲ SKLAIDA
Išsamios ataskaitos pateikiamos skirtingais lygmenimis: mokykloms, dalyvavusioms tyrime, seniūnijoms ir savivaldybei.
4. PLANUOJAMI VEIKSMAI
Atsižvelgiant į konkrečius rezultatus mokykloje ar seniūnijoje, planuojamos tikslingos prevencijos priemonės.
Šie duomenys svarbūs, nes:
1.
Parodo, kaip jaunimas gyvena ir kaip jam sekasi konkrečioje seniūnijoje / savivaldybėje.
2.
Reguliariai atliekamų tyrimų rezultatai padeda matyti besikeičiančią psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo situaciją.
3.
Turimi duomenys padeda planuoti poreikius atliepiančias priemones įtraukiant jaunų žmonių aplinkoje veikiančius suaugusiuosius.

Duomenys kartais patvirtina tai, ką jau žinome ar įtariame apie jaunų žmonių gyvenimo būdą ir aplinką. Nepaisant to, jie teikia esminę informaciją apie mūsų jaunų žmonių psichinę ir fizinę gerovę ir suteikia galimybę priimti įrodymais pagrįstus sprendimus.

„Planet Youth“ mokslinis pagrindas:
Paauglių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija: Islandijos modelis (angl. Substance Use Prevention for Adolescents: the Icelandic Model)
Islandijos paauglių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos modelio įgyvendinimas (angl. Implementing the Icelandic Model for Preventing Adolescent Substance Use) 

Prevencija įmanoma: trumpa Islandijos prevencijos modelio atsiradimo ir sklaidos istorija (ang. Prevention is Possible: A Brief History of the Origin and Disseminations of the Icelandic Precention Model)
Islandijos paauglių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos modelio sukūrimas ir pagrindiniai principai (angl. Development and Guiding Principles of the Icelandic Model for Preventing Adolescent Substance Use)
Duomenų rinkimo procedūros atliekant mokyklų apklausas, skirtas paaugliams: „Planet Youth“ tyrimas ( angl. Data Collection Procedures for School-Based Surveys Among Adolescents: The Youth in Europe Study)
Taip pat kviečiame aplankyti: