All Documents

Teisės aktai, susiję su duomenų rinkimu ir apsauga

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo”;

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo”.