All Documents

Teisės aktai, susiję su vaikų sveikatos priežiūra

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas;

LR SAM įsakymas „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo”;

LR SAM ir LR ŠMM įsakymas „Dėl Sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

LR SAM įsakymas „Dėl Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl Sveikatos ugdymo ir mokymo statistinės ataskaitos formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo”.

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo;

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo;

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. 027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas” patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos”;

LR SAM įsakymas „Dėl vaikų maitinimo organizavimo aprašo patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“;

LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo”;

LR SAM įsakymas „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo”;