All Documents

Przepisy prawa dotyczące opieki zdrowotnej dla dzieci

Ustawa o oświacie w Republice Litewskiej;

Ustawa o podstawach ochrony praw dziecka w Republice Litewskiej;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie zatwierdzenia procedury obowiązkowego szkolenia i certyfikacji z pierwszej pomocy, higieny, wpływu alkoholu, narkotyków, substancji psychotropowych i innych substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka oraz wykazu zawodów i czynności zawodowych wymagających obowiązkowego szkolenia z opieki zdrowotnej i/lub pierwszej pomocy, w tym kodeksów programu szkoleniowego i cyklu szkoleniowego;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki Republiki Litewskiej w sprawie zatwierdzenia procedur organizacji opieki zdrowotnej w szkołach;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie zatwierdzenia wymogów kwalifikacyjnych dla specjalistów ds. zdrowia publicznego zaangażowanych w opiekę zdrowotną w szkołach;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie zatwierdzenia formularza sprawozdania statystycznego dotyczącego edukacji i szkoleń w zakresie zdrowia i zasad jego wypełniania;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie zatwierdzenia przepisów dotyczących systemu informatycznego do monitorowania zdrowia dzieci i przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie zatwierdzenia litewskiej normy higienicznej HN 20:2018 „Ogólne wymagania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego dla programów edukacji nieformalnej dla dzieci”;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie zatwierdzenia litewskiej normy higienicznej HN 21:2017 „Ogólne wymagania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego dla szkół realizujących programy kształcenia ogólnego”;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie zatwierdzenia litewskiej normy higienicznej HN 75:2016 „Ogólne wymagania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego dla programów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej“;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie zatwierdzenia litewskiej normy higienicznej HN 79:2010 „Ogólne wymagania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego dla obozów rekreacyjnych dla dzieci”;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie zatwierdzenia litewskiej normy higienicznej HN 102:2011 „Ogólne wymagania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego dla placówek organizujących formalne szkolenia zawodowe”;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie zatwierdzenia elektronicznego formularza ewidencji statystycznej nr 027-1 „Świadectwo zdrowia ucznia”;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie procedur rachunkowości i sprawozdawczości dla instytucji ochrony zdrowia;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie zatwierdzenia harmonogramu organizacji posiłków dla dzieci;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie profilaktycznych kontroli zdrowia w placówkach ochrony zdrowia;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie zatwierdzenia harmonogramu szczepień ochronnych dla dzieci w Republice Litewskiej;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie zatwierdzenia standardów w zakresie resuscytacji;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej w sprawie zatwierdzenia zestawu pierwszej pomocy dla instytucji osobistej opieki zdrowotnej, opisu zestawu pierwszej pomocy i kompetencji specjalistów ds. osobistej opieki zdrowotnej oraz specjalistów farmaceutycznych w udzielaniu pierwszej pomocy;